Hoffai Cymru Iach ar Waith gydnaboddathlu cyflogwyr thimau ledled Cymru sydd wedi dangos ymroddiad i les, arloesedd a chreadigrwydd eu staff yn eu hymateb i bandemig Covid-19. Bydd hyn yn cael ei wneud drwy gyfres o glodydd fydd yn cael eu cyflwyno mewn digwyddiad clod rhithwir a gynhelir ddydd Mercher 08 Rhagfyr. Bydd y digwyddiad hwn yn fan lle gall busnesau ddysgu oddi wrth ei gilydd ac arddangos eu cyflawniadau yn ystod y cyfnod heriol hwn.  

Ers dechrau 2020, Covid-19 oedd y bygythiad mwyaf i fusnesau a sefydliadau ac mae'n parhau i fod y bygythiad mwyaf. Maen nhw wedi goresgyn llu o heriau uniongyrchol ac ymarferol drwy gydol y cyfnod hwn er mwyn sicrhau lefel o wydnwch, hyder a diogelwch i'w gweithlu, ac yn parhau i wneud hynny. Wrth i gamau gael eu cymryd i symud y tu hwnt i'r cyfnod clo, mae camau pellach yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â heriau newydd wrth i fusnesau a sefydliadau ddechrau dod â gweithwyr yn ôl i'r gweithle.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru am gydnabod ymdrechion y busnesau, y sefydliadau a'r timau hynny yn ystod y 18 mis diwethaf a darparu llwyfan i feithrin dysgu a chymorth ymhlith aelodau HWW a'r gymuned fusnes ehangach yng Nghymru.

Mae gan ymgeiswyr y cyfle i ennill cydnabyddiaeth, gwobrwyo'r gwaith caled y tu ôl i'ch prosiectau llwyddiannus, a helpu i roi hwb i forâl a chymhelliant eich tîm – yn enwedig ar ôl blwyddyn heriol. Hefyd, cofrestrwch i fynychu'r digwyddiad i glywed gan fusnesau eraill am eu mentrau.