Pennyn â brand Natur a Ni CNC: pa fath o ddyfodol ydym ni ei eisiau ar gyfer ein hamgylchedd naturiol. Cofrestrwch heddiw ar gyfer un o’n digwyddiadau cenedlaethol. Lleisiwch eich barn, llenwch arolwg Natur a Ni. Noddir gan Lywodraeth Cymru

Mae Natur a Ni yn cynnwys pobl Cymru mewn sgwrs genedlaethol am yr amgylchedd naturiol. Y nod yw datblygu gweledigaeth a rennir ar gyfer 2050 ac ystyried y newidiadau sydd angen i ni eu gwneud wrth baratoi ar gyfer 2030 a 2050, fel unigolion ac fel gwlad.  

Mae Natur a Ni eisiau annog pobl i feddwl am yr amgylchedd yr hoffen nhw ei weld yn y dyfodol a'i adael ar ôl ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rydyn ni eisiau gwybod sut mae pobl yn teimlo am natur a sut yr hoffen nhw i berthynas cymdeithas â natur newid. Rydym ni hefyd eisiau i bobl feddwl am y newidiadau y gall pob un ohonom eu mabwysiadu i warchod natur a'r amgylchedd.

Cafodd ei lansio ar 17 Chwefror 2022. Yn y cam cyntaf hyd at fis Mai, gallai pobl ledled Cymru gymryd rhan ar-lein, drwy gwblhau arolwg Natur a Ni, ymuno â gweminarau rhyngweithiol, grwpiau ffocws neu weithdai rhanddeiliaid. Mae’r dudalen Rhannu fy Ngweledigaeth, lle gallwch chi rannu negeseuon, barddoniaeth, delweddau a fideos, yn parhau’n fyw ar y wefan hon.

Mae’r tîm y tu ôl i Natur a Ni wedi adolygu canfyddiadau’r cam cyntaf hwn ac wedi paratoi dau adroddiad sy’n esbonio’r ffordd yr ymgymerwyd â’r prosiect ac sy’n rhoi trosolwg manwl o ganfyddiadau’r sgwrs genedlaethol.

Dysgwch fwy am ganfyddiadau cam cyntaf Natur a Ni.

Nod Cam 2 Natur a Ni oedd mynd i’r afael â’r bylchau yn y cynulleidfaoedd a gymerodd ran yng ngham 1 ac fe’i cynhaliwyd yn ystod haf a hydref 2022.

Dysgwch fwy am ganfyddiadau ail gam Natur a Ni.

Rydym bellach yn gweithio gyda Chynulliad Dinasyddion i ddatblygu'r weledigaeth a rennir ar gyfer amgylchedd naturiol Cymru o'r canfyddiadau hyn a gwaith ehangach. Mae Cynulliad y Dinasyddion yn cynnwys 50 o unigolion o bob rhan o Gymru a bydd yn cyfarfod dros dair sesiwn yn ystod Chwefror a Mawrth 2023.

Dysgwch fwy am Gynulliad y Dinasyddion.

Os hoffech gael gwybod am ddatblygiadau Natur a Ni yn y dyfodol, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi eich manylion ar ein Tudalen Gofrestru.

Os hoffech gael gwybod am ddatblygiadau Natur a Ni yn y dyfodol, e-bostiwch naturani@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio

Fideo ymgyrch Natur a Ni

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hwyluso’r sgwrs genedlaethol. Ni yw prif gynghorydd Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n ymwneud â’r amgylchedd a’i adnoddau naturiol yng Nghymru, o fewn y cyd-destun lleol, cenedlaethol a byd-eang. Rydym eisiau clywed gan bobl Cymru am eu barn ar ddyfodol ein hamgylchedd naturiol, fel y gallwn helpu i ymhelaethu ar eich barn, ac adeiladu gweledigaeth a rennir ar gyfer Cymru.​